MultiPlanner
מסכי התוכנה

להלן מוצגים חלק ממסכי התוכנה. לחץ על מסך כדי לראותו בהגדלה.

אשף התחלה קלה

מסך נתונים כלליים
תוכנית מכירות
הלוואות
עקרי המשמעויות
תחזית רווח והפסד
תחזית תזרים מזומנים
תחזית מאזן
מסך סיוע - הערכת שווי חברה
מדדים פיננסיים
נקודת איזון
ניתוח רגישות
מדדי כדאיות
גרפים

mp9

mp9


שיווק ושירות בישראל : פלניום תוכנות בע"מ, טבת 16 מודיעין,  טל. 9265222 - 08 , פקס. 9264204 - 08
Copyrights © 2000-2018,  Planium Software Ltd.


created by studio-bel